Komunikativní dovednosti

aneb
Umíte mluvit?
Umíte přesvědčit?
Rozumíte, co Vám lidé chtějí či nechtějí říci?

Kurzy zaměřené na zvládnutí mezilidského dorozumívání

Při styku s partnery je hlavním cílem správně navázat komunikaci, získat informace a přesvědčit. Pokud se to nepodaří, nastávají konflikty. Konflikty zvyšují úroveň stresu a zhoršují komunikaci. Uzavřený kruh, z něhož nelze snadno vystoupit.

Mezilidská komunikace je komplexní jev. Má složky technické, psychologické i sociální. Žádnou z nich nelze vytrhnout.

Naše kurzy je mají za cíl vyřešit Vaše problémy v mezilidské komunikaci. Měly by naučit absolventy dokonalému vystupování před společností lidí, jednání s jednotlivci, předávání informací, schopnosti přesvědčit. K tomu je nezbytné správně a srozumitelně mluvit, řadit slova do vět a věty do promluv a také se vhodně pohybovat a znát psychologické jevy, spojené s mezilidskou komunikací a komunikativními dovednostmi vůbec.

Forma kurzu:

přednášky, psychologické hry, praktická cvičení s prvky simulace reálných situací při použitím audio a videotechniky k podrobnému rozboru.

Ukončení kurzu:

hodnocené cvičné vystoupení každého absolventa.

Sylabus kurzu

Technika řeči:

dýchání, vytváření hlasového tónu, vyladění hlasu na příjemný a nosný tón, artikulace, modulace řeči, výslovnostní normy češtiny, hygiena hlasu.

Základy rétoriky:

obsah projevu, otázky: proč, ke komu, kde, jak, jak dlouho, forma projevu, základní zákonitosti a zásady stavby, příprava projevu, teorie a praxe vedení dialogu, argumentace a protiargumentace, veřejné projevy, psychologické podmínky působnosti veřejných projevů, odborné projevy, řečnické prostředky, figury a obraty, tréma, zlozvyky řečníků.

Mimoslovní výrazové prostředky:

mimoslovní složky komunikace - co člověk říká beze slov vědomě či aniž by to tušil, mimika, gestika, kinezika, řeč těla, zvládnutí prostoru, čtení skrytých signálů a jejich utajení.

Psychologické aspekty mezilidské komunikace:

význam vzdálenosti mezi lidmi, vzájemná poloha částí těla, sdělování doteky, taktika jednání a dialogu, komunikace mluvčí - posluchač, zpětná vazba, paradoxní způsoby komunikace a ovlivňování osob, tréma.

Reference:
přednášející a studenti Karlovy university, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Datron Děčín, Datasoft Most, OKD Praha 8, Universal Banka Ústí nad Labem, SM Tronic Liberec, Gcomp Praha, Čokoládovny Praha a další.